Erdőtársulás komplex vizsgálata – Nemzeti Tehetségprogram pályázati beszámoló

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben is több, a diákok tehetséggondozását támogató pályázatot nyert, melyek segítségével különböző projektek valósulhattak meg. Az NTP-MTTD-17-0262 pályázat keretében idén az egyik projekt az „Erdőtársulás komplex vizsgálata” volt. A tehetséggondozó programba a biológia-kémia emelt szintű képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulók lettek beválasztva.

A program célja és programja

A program célja egyrészt a sok gyakorlati, kísérleti és interdiszciplináris tevékenységen keresztül a természettudományos, matematikailogikai és digitális kompetenciák fejlesztése volt. Másrészt a programban részt vevő diákok motivációját akartuk növelni, kreativitásukat és gondolkodó képességüket fejleszteni, az ok-okozati összefüggések felismerését gyakoroltatni. Továbbá cél volt a csoportos vagy csapatban történő tevékenységek hatékonyságának növelése is.

A terepi feladatok előtt minden területen először egy elméleti tájékoztatást kaptak a diákok, majd az egyes terepi feladatokhoz az aktuális szakemberektől a terepen kitöltendő jegyzőkönyv mintát is. Mielőtt a jegyzőkönyv elkészült volna a foglalkozást vezető szakember részéről, az előkészítő foglalkozáson a diákok is be lettek vonva a jegyzőkönyv készítés műveletébe: mi és hogyan szerepeljen a jegyzőkönyvben ahhoz, hogy a megfelelően szükséges és elégséges információk mindenképp rögzítésre kerüljenek? Ez nagyban segítette a diákok kérdésfeltevő, gondolkodó és ok-okozati összefüggéseket kereső képességeiket.

A tanulók a terepi és a labormunkákat, valamint a gyűjtött adatok kiértékelését párban vagy kisebb csoportokba szerveződve (3-4 fő/csoport) fogják végezték. A csoportos munka során a diákok megtanulták, miként lehet saját lelkes munkájukat mások lelkes munkájával kiegészíteni. A néhány fős csoport megtanulta, hogyan osszák fel egymás között az elvégzendő munkát, s ezáltal megtapasztalták a csoportmunka szakmai és emberi előnyeit, vagy olykor nehézségeit is. Megtanulnak felelősségteljesen is dolgozni, hiszen a csoport sikeres tevékenysége azon is múlt, hogy minden tagja egyformán becsületesen és megbízhatóan dolgozott-e, jól követték-e például az előírt kutatási/gyakorlati protokollt. Az adatok kiértékelése lehetőséget nyújtott szakmai vitákra is, melyek során megtanulhatták az érvelés technikáit, illetve mások véleményének tiszteletben tartását vagy a saját véleményük megvédését, igazságuk bizonyítását.

A program interdiszciplináris elvek menték valósult meg. Lényege, hogy az iskolánktól 300 m-re található Natura2000-es erdőben végezték a különböző terepi megfigyeléseket, mintavételezéseket. A terepen és a kémia laborban elvégzendő gyakorlatok jelentették főleg a program élmény- és felfedező központúságát. Példák a gyakorlatokra:

  • időjárás elemek műszeres mérése és kiértékelése, összevetése a szakirodalomból ismert mezoklímával (földrajz, matematikai-logikai kompetencia),
  • talajtani jellemzők vizsgálata: talajszelvény készítése és a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata (egyszerre geológia és kémia is),
  • növénycönológiai felvételek készítése, a társulásalkotó fák életkoreloszlásának vizsgálata, fénymérés az erdőtársulások különböző szintjein (fizika, növénytan, matematika, kis statisztika),
  • állatökológiai felmérések: kisemlősök élvefogó csapdázása, költőmadarak populációinak állománybecslése pontszámlálás és fogás-visszafogás módszerével (biológia, matematika, statisztika).

A projekthez két napos tanulmányút is kapcsolódott. amit sikerült annyira élvezetesen megvalósítani, hogy bár a tevékenységek kellő mértékű koncentrálást igényeltek, a tanulók azt mégis lazításként, feltöltődésként élték meg azáltal, hogy az iskolai hétköznapi, megszokott ritmusukból, tevékenységükből kilépve kellett a szakmai programokon részt venni. A szakvezetések élménytúrákba voltak csomagolva (kenutúra a Tisza-tavon, barlangászat a Bükki NP területén), így biztosítottuk azt, hogy az elsajátítandó ismeretek az intenzív élményekkel társítva maradandóbban, hosszabb távon rögzüljenek. A diákok visszajelzései alapján a két napos kirándulás az egész projekt legélvezetesebb része volt. Amellett, hogy sok ismeretet szereztek a Tisza-tó élővilágáról, ökológiájáról és a Bükk-hegységről, az élménytúrák közösségépítő hatása is nagyon fontos volt.

A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására kiírt pályázat finanszírozásából valósult meg (NTP-MTTD-17-0262 azonosítószámú pályázat).