Általános tájékoztató

FelvételiFelvételi tájékoztató a 2017/2018-es tanévre

Tájékoztató a középiskolába való jelentkezésre

Felvételi vizsga idegen nyelvből a 9. évfolyamra

Felvételi vizsga 9. évfolyamra, a biológia-kémia tagozatra jelentkezőknek

 

 Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium

  Felvételi tájékoztató a 2018/2019-es tanévre


 A premontrei nevelés

 

„Szeretettel kívánunk nevelni, mert ez a leghatékonyabb s a legkeresztényibb. A mi iskolai katedránk (…) a szigorú, de jóságos atya őrhelye, aki ismeri az élet nehézségeit, veszedelmeit s bölcsességgel és türelemmel szereli fel a reá bízott lelkeket a jövő küzdelmeire.”

(Stuhlmann Patrik, az iskola első igazgatója 1924–1934)

 

Iskolánk keresztény szellemben működő katolikus iskola, amely a premontrei szerzetesi közösséghez kapcsolódó, vele szorosan együttműködő, neki felelősséggel tartozó intézmény; jelmondata 1924 óta a Virtute vinces! (Erénnyel győzni fogsz!)

Célunk és felelősségünk, hogy a premontrei értékek mentén a katolikus hit, az emberi hitelesség, a szakmai kiválóság és a közösség erejével kineveljük a cselekvő, keresztény értelmiség új generációját.

 

Iskolatörténet

 

Gimnáziumunkat a 12. században alapított jászói (ma Szlovákia) prépostság hozta létre az I. világháború után. A rend Takács Menyhért prépost-prelátus irányítása alatt 1923–1924-ben alapította a gödöllői új rendi központot és a reálgimnáziumot (ma a Szent István Egyetem főépülete). 1924-től, amikor az iskola megnyitotta kapuit, tíz éven át Stuhlmann Patrik volt az iskola igazgatója, akinek vezetése alatt vált a gimnázium országosan elismert intézménnyé. A rendet és az iskolát a II. világháború után feloszlatták, majd – negyvennégy év kihagyásával – 1992-ben indult újra Fényi Ottó atya vezetésével, már nem az eredeti épületben. Az új iskola – a régi hagyományok szerint – nyolcévfolyamos gimnáziumi képzéssel kezdte meg működését helyi és környékbeli diákok oktatásával. 2000-ben végzett az első érettségiző évfolyam, és ugyanebben az évben indult el a négyévfolyamos gimnáziumi oktatás.

2017-től két nyolcosztályos gimnáziumi osztályt indítunk a meglévő négyosztályos képzés mellett.

 

Tanulmányi lehetőségek gimnáziumunkban

 

Célunk a hozzánk beiratkozott diákok tehetségének, kreativitásának felismerése, felismertetése és kibontakoztatása.

Intézményünk 2017-től Minősített Tehetséggondozó Műhely

 • Hogyan valósítjuk meg a mindennapokban a tehetséggondozást?

Mentorprogramot indítottunk a legsokoldalúbb diákok számára, amely során folyamatosan konzultálhatnak mentortanárukkal, aki segít:

 • problémáik megoldásában;
 • abban, hogy a mentorált diákok utat találjanak az őket érdeklő szakterület legkiválóbb szakembereihez;
 • megtalálják az előrehaladást leginkább segítő tevékenységi formákat, tanulási stratégiákat;
 • megtanuljanak céljaik elérése érdekében rövid és hosszú távú terveket kialakítani.
 • Kilencedik évfolyamon a tehetségsáv kínálatából választhatnak diákjaink érdeklődésüknek megfelelő tanórán kívüli foglalkozást.
 • Igyekszünk minél több tárgyból – elsősorban a kötelező érettségi tárgyakból, nyelvekből – lehetővé tenni a differenciált, kis létszámú csoportokban történő felkészülé

 

Iskolánk

 • Kiválóan akkreditált Tehetségpont
 • Ökoiskola
 • BME Elismert Tehetségforrás Iskola
 • Pénziránytű Iskola
 • ECDL és DExam vizsgaközpont

 

Művészeti nevelés

 

„…minél gazdagabb valakinek az érzelemvilága, annál hatékonyabban képes a tanulásra… Ezért rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerekek érzelemvilága, addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék át a hangsúly.”

(Freund Tamás, agykutató)

 

Mivel érzelmi kultúránkat az átélt tapasztalatok útján lehet leghatékonyabban fejleszteni, oktatásunk alappillére a művészeti nevelés. A művészet az öröm forrása, a sikeres élethez pedig az öröm elengedhetetlenül szükséges. Kiemelt figyelmet kap a zene, a tánc, a képzőművészet és a drámajáték a mindennapokban. Az iskolában színvonalas kórus működik és a tanév során rendszeresen biztosítunk olyan közösségi alkalmakat, ahol az egész iskola közösen énekel.

Támaszkodunk arra a tapasztalatra és tudományosan is alátámasztott tényre, hogy a kreativitás alapja a belső világ gazdagítása, ami gyerekeknél leginkább a művészeti neveléssel érhető el; így nemcsak az esztétikai érzék fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem a gyermekközpontú komplex intelligencia- és személyiségfejlesztést is az alkotó élményen keresztül, ezért a 2018/2019-es tanévtől alapfokú művészeti iskolával bővül az intézmény.

 

Környezeti adottságok

 

Kiváló közlekedési lehetőségek (H8 HÉV, Budapest–Hatvan vasútvonal)

Impozáns, nagy terek a közösségi programok megvalósításához

Hatalmas zöldterület (erdei iskola, szabadtéri kondipark, EU-s szabványoknak megfelelő játszótér)

Jól felszerelt szaktantermek

Gazdag állományú könyvtár

Változatos és egészséges közétkeztetés

Kollégium

 

Közösségi élet

 

A diákok közösségi életének eseményeit, az iskolai és osztálytáborok, kirándulások, közös lelkigyakorlatok, különböző diákrendezvények, témanapok is színesítik. A témanapokon meghívott szakértők segítségével – interaktív foglalkozások keretében – ismerhetnek meg a diákok egy-egy fontos témát (pl. a környezetvédelemről, ajándékkészítésről, irodalomról, zenéről).

Az új tanulók beilleszkedését nagyban elősegíti az évente megrendezésre kerülő gólyatábor és gólyabál.

A tanulók rendszeresen részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön, sportnapokon (pl. 12 órás labdarúgás, 24 órás kosár, labdarúgó bajnokság stb.), valamint színvonalas tudományos, ismeretterjesztő előadásokon is (Premontrei Esték).

 

 

Sport

 

A tanulók sportolási lehetőségeit az iskola több helyszínen is biztosítani tudja: fedett tornacsarnokkal és gumiborítású szabadtéri pályával is rendelkezik. A többfunkciós tornacsarnokban a kézilabdapálya mellett testépítésre alkalmas, modern futópaddal, erőgéppel, projektorral felszerelt terem található.

Az iskola területével közvetlenül határos erdőben hosszabb távokat is futhatnak a diákok.

Rendelkezésre áll három szabadtéri pingpongasztal és egy teqball asztal.

2016-ban alakult meg a Premontrei Sportegyesület, amely kiváló lehetőségeket biztosít a látványsportágakban (kosárlabda, röplabda, labdarúgás), illetve egyéni sportágakban (úszás, futás) való részvételhez.

 

 

Gyakorlati tudnivalók a felvételivel kapcsolatban

 

Nyolcévfolyamos gimnáziumi osztály

 

Felvételi létszámkeret: 64 fő (2 osztály)

Felvételi követelmények: központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás hittanból.

 

Kód: 0001 – Nyolcévfolyamos képzés – első idegen nyelv: angol (48 fő)

Kód: 0002 – Nyolcévfolyamos képzés – első idegen nyelv: német (16 fő)

 

A felvételi eljárás tartalma és az értékelés szempontjai

 

A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (20 pont)

Nyolcévfolyamos képzésre jelentkezőknél a 4. osztály félévi tantárgyi eredményeit összegezzük: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv.

 

A központi írásbeli vizsga eredménye (130 pont)

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit a nyolcévfolyamos képzésre jelentkezők esetén 1,3-mal szorozzuk

 

Szóbeli meghallgatás, motivációs beszélgetés (50 pont)

A szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés részei:

 • a jelentkező családja által benyújtott motivációs levél és az erre vonatkozó kérdések;
 • a hitéletet, intelligenciát, kifejezőkészséget, fellépést és kreativitást felmérő helyzetgyakorlatok.

 

Motivációs levél

A levélnek be kell mutatnia a tanuló családi környezetét, hitéleti gyakorlatát, egyházközségi hovatartozását, hitoktatásban való részvételét, közösségekben való részvételét (pl. cserkészet, szkóla stb.), valamint legfőbb érdeklődési körét és korábban elért eredményeit (művészetek, ének-zene, tudományok, sport, hobbi stb.)

 

Összesen elérhető: 200 pont

 

Négyévfolyamos gimnáziumi osztály

 

Felvehető létszámkeret: 36 fő

 

 1. Felvételi követelmények az általános tantervű (első idegen nyelv angol/német) csoportba: központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás angol/német nyelvből, hittanbó

 

Kód: 0003 – Négyévfolyamos általános tantervű osztály – első idegen nyelv: angol (12 fő)

Kód: 0004 – Négyévfolyamos általános tantervű osztály – első idegen nyelv: német (12 fő)

 

 1. Felvételi követelmények az általános tantervű (biológia-kémia specializáció) csoportba: központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás biológiából és kémiából, hittanbó

 

Kód: 0005 – Négyévfolyamos általános tantervű osztály – biológia-kémia specializáció (12 fő)

 

A felvételi eljárás tartalma és az értékelés szempontjai

 

A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (100 pont):

Négyévfolyamos képzésre jelentkezőknél az alábbi 7. év végi és 8. félévi tantárgyi eredményeket összegezzük: matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika.

 

A központi írásbeli vizsga eredménye (200 pont)

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit a következő módon értékeljük: négyévfolyamos képzésre jelentkezők esetén a teljes pontszámot szorozzuk 2-vel.

 

Szóbeli meghallgatás, motivációs beszélgetés (100 pont)

A mindenkit érintő hitéleti beszélgetés mellett a 0003-as tagozatkódon angolból, a 0004-es tagozatkódon németből, a 0005-ös (biológia-kémia specializáció) tagozatkódon pedig biológiából és kémiából is lesz szóbeli vizsga.

A 0003-as és 0004-es tagozatkódú képzéshez a szóbeli meghallgatás pontszámai:
nyelvi szóbeli (50 pont) és hitéleti szóbeli (50 pont).

A 0005-ös (biológia-kémia specializáció) tagozatkódú képzéshez a szóbeli meghallgatás pontszámai: biológia és kémia szóbeli (70 pont), hitéleti szóbeli (30 pont).

 

Motivációs levél

A levélnek be kell mutatnia a tanuló családi környezetét, hitéleti gyakorlatát, egyházközségi hovatartozását, hitoktatásban való részvételét, közösségekben való részvételét (pl. cserkészet, szkóla stb.), valamint legfőbb érdeklődési körét és korábban elért eredményeit (művészetek, ének-zene, tudományok, sport, hobbi stb.)

 

Összesen elérhető: 400 pont

 

 • Határidők

 

Figyelem! A központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a középiskolába való jelentkezéssel!

 

Esemény Dátum Megjegyzés
Jelentkezés írásbeli vizsgára (mindegyik tanulmányi területen) 2017. december 8. A jelentkezési lap elérhető: http://iskola.premontrei.hu/
A központi írásbeli vizsga

(mindegyik tanulmányi területen)

2018. január 20. szombat 10 óra – magyar és matematika központi írásbeli

– a felvételin semmiféle segédeszköz nem használható

– a beosztásról külön értesítést nem küldünk

– személyi- vagy diákigazolványt hozzanak magukkal a diákok

Központi pótló írásbeli vizsga

(igazoltan hiányzók részére)

2018. január 25. csütörtök 14 óra
A kijavított feladatlapok megtekintése 2018. január 27.

(péntek) 9–17 óráig

– valamennyi tagozaton
Az írásbeli vizsga eredményéről szóló értékelő lap átvétele 2018. február 6. (kedd) 9–17 óra Személyesen vagy írásbeli meghatalmazással tekinthető meg az iskola titkárságán.
A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumba való jelentkezéshez az iskolába benyújtandó dokumentumok leadási határideje

 

2018. február 19. Minden tagozatra benyújtandó:

– a központi tanulói jelentkezési lap

– az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata (akik nem a mi iskolánkban írták),

– a plébánosi/lelkészi ajánlás

– 4. osztályosoknak a tájékoztató füzet és a 4. osztály félévi értesítő másolata

– a szülők által írt motivációs/bemutatkozó levél

Győri felvételi központba benyújtandó tanulói adatlap elküldése 2018. február 19. Bármelyik tagozatra történő jelentkezés esetén elküldendő.
Szóbeli

felvételik

 

 

0001-es és 0002-es tagozat 2018. március 5-től délutánonként,

2018. március 10-én szombaton délelőtt és délután

beosztás szerint

A beosztásról külön értesítést küld az iskola.
0003, 0004, 0005-ös tagozat 2018. február

22-tól március 2-ig délutánonként

A mindenkit érintő hitéleti beszélgetés mellett:

a 0003-as tagozatkódon angolból,

a 0004-es tagozatkódon németből,

a 0005-ös (természettudományi) tagozatkódon pedig biológiából és kémiából is lesz szóbeli vizsga.

A szóbeli vizsga beosztását az iskola honlapján közöljük, külön értesítést nem küldünk.

Kérjük, erre az alkalomra a tanulók hozzák magukkal az általános iskolai ellenőrzőjüket.

Pótfelvételi 9. évfolyam: 2018. március 2. csütörtök 14.00 óra

5. évfolyam: 2018. március 12. hétfő

14.00 óra

A felvételi vizsga eredménye 2018. március 14. 9.00 Az eredmény megtekinthető az interneten és az iskolában.

 

A felvételről szóló értesítés megküldése 2018. április 27. Postai úton, levélben értesítjük a szülőket
Jogorvoslat

 

 

A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen – kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójához. A kérelem elbírálásának határideje: 2017. június 1.

 

 

 

 

 • Nyílt napok és tájékoztató szülői értekezletek

 

Esemény Dátum Megjegyzés
Tájékoztató szülői értekezlet és nyílt nap 2017. november 14., 23. 8.00–8.45 (szülői értekezlet)

8.55–12.30 (nyílt nap)

Regisztrációhoz kötött, a regisztrációs felület az iskola honlapján lesz elérhető.
Tájékoztató szülői

értekezlet

2017. november 16., 22. 17.00 Helyszín: Fényi Ottó-terem.

 

 

 

 

 • Az iskola elérhetőségei

 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium

2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.

OM azonosító: 038127

igazgató: Takácsné Elek Borbála

honlap: http://iskola.premontrei.hu/

email: igazgato@premontrei.hu, iroda@prem.hu

telefonszám: 28/514-995

fenntartó: Gödöllői Premontrei Perjelség

2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.

fenntartó képviselője: Balogh Péter Piusz O. Praem. kormányzó perjel