Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre

Iskolai jelentkezési lap négyévfolyamos képzésre jelentkezőknek: https://forms.gle/d6Up9ytciViiZ5QKA

Iskolai jelentkezési lap nyolcévfolyamos képzésre jelentkezőknek: https://forms.gle/PmZRfwFKan7eAq487 

Szóbeli felvételi

A biológia-kémia emelt szintű képzésre történő szóbeli felvételin a diákoknak 10 perc felkészülési idő után 10 perc felelési idő alatt kell 3 különböző nehézségű problémafeladatra válaszolniuk. A kérdések a hetedikes teljes tanév és a nyolcadikos első félév tananyagához kapcsolódnak, de nem a szaktárgyi tudásra leszünk elsősorban kíváncsiak, hanem a diákok problémamegoldó képességére, gondolkodásmódjára, kreativitására. Természetesen a feladatok megoldásához mindkét tantárgyból minimális szakmai tudás elengedhetetlen.

 A szóbeli felvételi témakörei idegen nyelvből

 Szóbeli felvételi leírás történelemből

A premontrei nevelés

„Szeretettel kívánunk nevelni, mert ez a leghatékonyabb s a legkeresztényibb. A mi iskolai katedránk (...) a szigorú, de jóságos atya őrhelye, aki ismeri az élet nehézségeit, veszedelmeit s bölcsességgel és türelemmel szereli fel a reá bízott lelkeket a jövő küzdelmeire.”    (Stuhlmann Patrik, az iskola első igazgatója 1924–1934)

Iskolánk keresztény szellemben működő katolikus iskola, amely a premontrei szerzetesi közösséghez kapcsolódó, vele szorosan együttműködő, neki felelősséggel tartozó intézmény; jelmondata: Virtute vinces! (Erénnyel győzni fogsz!) 
Célunk és felelősségünk, hogy a premontrei értékek mentén a katolikus hit, az emberi hitelesség, a szakmai kiválóság és a közösség erejével kineveljük a cselekvő, keresztény értelmiség új generációját.

Iskolatörténet

Gimnáziumunkat a 12. században alapított jászói (ma Szlovákia) prépostság hozta létre az I. világháború után. A premontrei rend Takács Menyhért prépost-prelátus irányítása alatt 1923–1924-ben alapította a gödöllői reálgimnáziumot (ma a Szent István Egyetem főépülete). 1924-től, amikor az iskola megnyitotta kapuit, tíz éven át Stuhlmann Patrik volt az iskola igazgatója, akinek vezetése alatt vált a gimnázium országosan elismert intézménnyé. A rendet és az iskolát a II. világháború után feloszlatták, majd – negyvennégy év kihagyásával – 1992-ben indult újra Fényi Ottó atya vezetésével, már nem az eredeti épületben. Az új iskola – a régi hagyományok szerint – nyolcévfolyamos gimnáziumi képzéssel kezdte meg működését helyi és környékbeli diákok oktatásával. 2000-ben indult el a négyévfolyamos gimnáziumi oktatás is. 
2017-ben két nyolcosztályos gimnáziumi osztályt indítottunk újra a meglévő négyosztályos képzés mellett, majd 2018-ban zeneiskolával bővültünk.

Tanulmányi lehetőségek gimnáziumunkban

 • A diákközpontú iskolánkban a tanulók lehetőséget kapnak személyiségük és tehetségük kibontakoztatására, kreativitásuk fejlesztésére.

 • Tanítványaink legnagyobb részét az általuk első helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe veszik fel. 

 • Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók képesek legyenek a közösségért, embertársaikért tenni, érzékenyek legyenek a társadalom problémáira, tevékenységükkel a krisztusi úton haladva elősegítsék annak jobbítását. Diákjainkat a katolikus hitben megerősödve olyan emberekké szeretnénk nevelni, akik megszerzett tudásukat képesek önállóan alkalmazni, akik legalább az első idegen nyelvüket jól elsajátítják, akik a második idegen nyelvükön legalább középszinten beszélnek.

 • Valljuk, hogy a mindennapi tanulás mellett az iskolai közösségi élet gazdag színfoltjai pezsgőbbé tehetik a diákéletet, a zeneiskolai együtt muzsikálások, a tanórán kívüli sportfoglalkozások, a művészeti foglalkozások, az iskolai lelki alkalmak, lelkigyakorlatok adhatják az iskolához való kötődés alapjait. Ahhoz, hogy diákjaink biztonsággal megállják a helyüket az életben, a felsőoktatásban, a felkészülés során magas szintű követelményeket állítunk eléjük. 

  • Lehetővé tesszük minél több tárgyból – elsősorban a kötelező érettségi tárgyakból, nyelvekből – a differenciált, kis létszámú csoportokban történő felkészülést.

  • Iskolánk 2017 óta Minősített Tehetséggondozó Műhely, melynek keretein belül a legsokoldalúbb diákok számára mentorprogramot biztosítunk készségeik fejlesztéséhez, önfejlesztésükhöz, céljaik eléréséhez.

  • Diákjaink rendszeresen részt vesznek a kutató diákok munkájában önálló kutatásaikkal.

  • Az énekelni szerető kisebb és nagyobb diákjainkat várja énekkarunk, ahol hangképzésre is van lehetőség. 

  • Tehetséges rajzos és festő diákjaink rendszeresen kiállíthatják munkáikat, hatalmas méretű festmények elkészítésével sajátíthatják el a technika mellett a csapatban dolgozás alapjait.

  • A rendszeres testmozgást nemcsak a testnevelés órákon, hanem a néptánc és társastáncórákon is gyakorolhatják diákjaink.

  •  

  • Iskolánk sportlétesítményei kiválóak: a modern kondipark, a teqball, a csapatsportokra alkalmas pályáink lehetőséget biztosítanak az edzésekre.

  • Sokféle szakköri és fakultációs lehetőséget biztosítunk diákjainknak, melyek részben a szaktantárgyakhoz kötődnek, részben különlegességet jelentenek (Lego-robot, kézműves foglalkozások) 

  • Intézményünkben zeneiskola működik, ahol az alábbi hangszereken tanulhatnak a növendékek: zongora, orgona, gitár, hegedű, fuvola, furulya és cselló.

 

Közösségi élet

 • A diákok közösségi életének eseményeit, az iskolai és osztálytáborok, kirándulások, közös lelkigyakorlatok, liturgikus alkalmak, különböző diákrendezvények, témanapok is színesítik.

  • A témanapokon meghívott szakértők segítségével – interaktív foglalkozások keretében – ismerhetnek meg a diákok egy-egy fontos témát (pl. a környezetvédelemről, ajándékkészítésről, irodalomról, zenéről).

 • Az új tanulók beilleszkedését nagyban elősegíti az évente megrendezésre kerülő gólyatábor és gólyabál és a befogadási szentmise.

 • A tanulók rendszeresen részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön, sportnapokon (pl. 12 órás labdarúgás, 12 órás kosár, labdarúgó bajnokság stb.), valamint színvonalas tudományos, ismeretterjesztő előadásokon is.

 • Rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony együttműködést, valljuk, hogy együtt nevelünk. A szülők közösséggé formálását és összetartását a Szülői Egyesület biztosítja.

Környezeti adottságok

Büszkék vagyunk iskolánk felszereltségére, rendezettségére és tisztaságára, impozáns nagy közösségi tereinkre, zöld felületeinkre, a  kicsik játszóterére, gazdag állományú könyvtárunkra, és arra hogy olyan diákok járnak ide, akik óvják és védik környezetüket. Iskolánk egy 120 fős ebédlővel rendelkezik, ahol minden tanulónak tudjuk biztosítani a kulturált naponta többszöri iskolai étkeztetést is.

Iskolánk a hazai legelőkelőbb egyetemek partneriskolája:  a Semmelweis, a Budapesti Műszaki Egyetem, az ELTE, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem partnerei és a Szegedi Tudományegyetem bázisiskolája vagyunk.

Iskolánk jól megközelíthető: a vasútállomás és a HÉV-állomás 3 percre, míg az autóbusz-állomás 10 percre található.Nyolcévfolyamos képzés

Művészeti nevelés

 • Az idei tanévben immár a 23. évfolyam érettségizik a nyolcévfolyamos képzésünkben. Tapasztalataink és alapkoncepciónk iránt töretlen az érdeklődés. Azok a diákok, akik ezekbe az osztályokba járnak, 5-8. osztály között kiscsoportos művészeti nevelésben részesülnek.

  • Mivel érzelmi kultúránkat az átélt tapasztalatok útján lehet leghatékonyabban fejleszteni, oktatásunk alappillére a művészeti nevelés.

  • A művészet az öröm forrása, a sikeres élethez pedig az öröm elengedhetetlenül szükséges. Kiemelt figyelmet kap a zene, a tánc, a képzőművészet és a drámajáték a mindennapokban. Az iskolában színvonalas kórus működik és a tanév során rendszeresen biztosítunk olyan közösségi alkalmakat, ahol az egész iskola közösen énekel.

  • Támaszkodunk arra a tapasztalatra és tudományosan is alátámasztott tényre, hogy a kreativitás alapja a belső világ gazdagítása, ami gyerekeknél leginkább a művészeti neveléssel érhető el; így nemcsak az esztétikai érzék fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem a gyermekközpontú komplex intelligencia- és személyiségfejlesztést is az alkotó élményen keresztül. Valljuk Freund Tamás akadémikussal együtt, hogy „...minél gazdagabb valakinek az érzelemvilága, annál hatékonyabban képes a tanulásra... Ezért rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerekek érzelemvilága, addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék át a hangsúly.” 


A nyolcévfolyamos képzés további alapelvei

 • A nyolcévfolyamos képzésen a kerettanterv (5-8. és 9-12. osztály) megfelelő előírásait használjuk.

 • A gimnázium alsó négy évfolyamán alapozó képzést nyújtunk, de matematikából emelt óraszámú képzésben részesülnek a diákok, valamint egy csoport tehetséggondozó csoportként működik.

 • 9-10. osztályban érdeklődési területüknek megfelelően választhatnak biológia-kémia, matematika vagy történelem emelt óraszámú, azaz tagozatos képzések között, de alapesetben mindenki emelt óraszámú idegennyelvi képzésre jár.

 • Emellett lehetőségük van pályaválasztással, beszédműveléssel, biblioterápiával, pénzügyi ismeretekkel vagy akár improvizációs zenével is foglalkozni.

 • Az utolsó két évben, 11-12. osztályban felvehetnek a diákok érdeklődési körüknek, továbbtanulási szándékuknak megfelelő magasabb óraszámú tantárgyat, melyben magasabb szintű követelmények elé állítjuk őket (emelt szintű érettségi).

 • Bontott csoportban tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, a művészeti tárgyakat, az idegen nyelveket.

 • Iskolánkban két idegen nyelv tanulása kötelező. Az első idegen nyelvet nyolc éven át, a második idegen nyelvet négy éven át van lehetőségük tanulni. Az első idegen nyelvből célunk a nyelvvizsga szintű tudás megszerzése, amihez a megfelelő körülményeket, óraszámokat biztosítjuk. Az első idegen nyelv az angol vagy a német lehet, így külön tagozatkódon lehet az angol vagy a német nyelvre jelentkezni.

 • Iskolánk a második idegen nyelv oktatását 9. osztálytól kezdődően biztosítja, angol, német, francia és orosz nyelv választási lehetőségével.

 • Matematikából is külön tagozatkódon kell jelentkezni a tehetséggondozó matematika csoportba, ahol az első idegen nyelv lehet az angol vagy a német is.

Kódok:

Kód: 0001 – Nyolcévfolyamos képzés – első idegen nyelv: angol (45 fő)

Kód: 0002 – Nyolcévfolyamos képzés – első idegen nyelv: német (15 fő)

Kód: 0003 – Nyolcévfolyamos képzés – matematika tehetséggondozás (első idegennyelv: angol vagy német) – (15 fő)

Négyévfolyamos képzés

A négyévfolyamos képzés alapelvei

A négyévfolyamos általános tantervű képzésbe felvételt nyert diákjainkat is a felsőoktatási felvételire készítjük fel mind emelt szinten mind közép szinten. Érettségizett tanulóink döntő többsége sikerrel felvételizik orvosi, közgazdasági, mérnöki, jogi, természettudományos vagy bölcsész szakirányba. Így fontosnak tartjuk, hogy minden diákunknak a lehető legtöbb ideig fenntartsuk a pályaválasztás eldöntésének lehetőségét, ezért az első két évben emelt szinten, kiscsoportban tanítjuk az első és második idegen nyelvet is. Iskolánkban két idegen nyelvet tanulnak a diákok. Javasoljuk, hogy az első idegen nyelvként azt jelölje meg a tanuló, amit már az általános iskolában is tanult.

Első idegen nyelvként angolt és németet lehet tanulni, második idegen nyelvnek választani lehet az angol, német, francia és orosz nyelvek közül. Az első idegen nyelvet nyelvi tudásszintjük figyelembevételével kis csoportokban oktatjuk. Második idegen nyelvből is kiscsoportos oktatás van iskolánkban.

A pályaválasztás lehetőségét kínáljuk a 9-10. osztályban elinduló emelt szintű (tagozatos) képzéseinkkel is: biológia-kémia, matematika, történelem. Tagozatos képzésünkben magasabb óraszámok mellett más módszerekkel, bontott csoportokban tanítunk.

Iskolaközpontunk a központi kerettanterv alapján dolgozik, helyi tantervünket ehhez igazítottuk.

Kód: 0008  emelt szintű (tagozatos) biológia-kémia és emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol/német

Elsősorban a biológia-kémia és a nyelvek iránt érdeklődő gyerekeket várjuk ide, akik természettudományi, mérnöki, orvosi, egészségügyi, környezetvédelmi pályára készülnek. Az itt tanuló diákjainknak lehetősége nyílik korszerű szaktantermekben elsajátítani a modern természettudományos gondolkodásmódot, élményszerű kísérletezéseken keresztül. Első idegen nyelvként angolt vagy németet lehet választani, míg a másodikként angolt, németet, franciát vagy oroszt.

A jelentkezők a tagozatra írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.

Kód: 0006  emelt szintű (tagozatos) matematika és emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol/német

Matematika emelt óraszámú képzést ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének matematikával mélyebben foglalkozni, akik műszaki, közgazdasági, kereskedelmi, informatikai és tudományos pályára készülnek. A matematikai gondolkodás kialakítása az alapja a tudománynak, ezért e tárgy keretein belül erre fókuszálunk a megújult módszertannal. Első idegennyelvként angolt vagy németet lehet választani, míg a másodikként angolt, németet, franciát vagy oroszt.

A jelentkezők a tagozatra írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.

Kód: 0007 emelt szintű (tagozatos) történelem és emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol/német

A történelem emelt óraszámú képzést ajánljuk mindazoknak, akik jogi, közgazdasági, közszolgálati, tanári, bölcsész szakirányba készülnek. A történelem tanulás során elsajátítják az analizáló gondolkodásmódot, újszerű, aktív tanulással támogatott módszerekkel segítjük a gondolkodás fejlesztését. Első idegen nyelvként angolt vagy németet lehet választani, míg a másodikként angolt, németet, franciát vagy oroszt.

A jelentkezők a tagozatra írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.

Az emelt szintű (tagozatos) képzésre a felvehető létszám tagozatonként 16-16-16 fő.

Kód: 0004 emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol

Az első idegen nyelvet tanulók az angol és a német nyelv közül választhatnak. Az első idegen nyelvet haladó szintről tanulják diákjaink szintenkénti csoportbontásban. Nyelvtanításunk célja, hogy diákjaink 10. osztály végén lehetőség szerint középfokú érettségit szerezzenek. 11. osztálytól lehetőséget biztosítunk magasabb óraszám vállalása mellett a magasabb szintű nyelvvizsga és érettségi elérésére. Az angol mellett második nyelvként a németet, a franciát vagy az oroszt választhatják a diákok. Ezen a tagozaton tanulóknak lehetősége van 9-10. osztályban a tehetségsáv órák közül választaniuk félévente: pályaorientációs foglalkozást, biblioterápiát, retorikát, pénzügyi ismereteket, ének-zenét, improvizációs zenét.

A jelentkezők a képzésre írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.

Kód: 0005 emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv német

Az első idegen nyelvet tanulók az angol és a német nyelv közül választhatnak. Az első idegen nyelvet haladó szintről tanulják diákjaink szintenkénti csoportbontásban. Nyelvtanításunk célja, hogy diákjaink 10. osztály végén lehetőség szerint középfokú érettségit szerezzenek. 11. osztálytól lehetőséget biztosítunk magasabb óraszám vállalása mellett a magasabb szintű nyelvvizsga és érettségi elérésére. A német mellett második nyelvként az angolt, a franciát vagy az oroszt választhatják a diákok. Ezen a tagozaton tanulóknak lehetősége van 9-10. osztályban a tehetségsáv órák közül választaniuk félévente: pályaorientációs foglalkozást, biblioterápiát, retorikát, pénzügyi ismereteket, ének-zenét, improvizációs zenét.

A jelentkezők a képzésre írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.A felvételi eljárás menete

 1)      A jelentkezés feltételei

Nyolcosztályos gimnáziumi osztály

Négyosztályos gimnáziumi osztály

általános iskolák negyedik osztályos tanulói

általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói

hat-  illetve nyolcosztályos gimnázium nyolcadik osztályos tanulói


2)      T
ájékoztató szülői értekezletek 

A tájékoztató szülői értekezletre 2022. november 22-én és 24-én 18 órakor kerül sor iskolánk Fényi Ottó termében.

Kérjük Önöket, hogy felmerülő kérdéseiket írják meg az
igazgato@premontrei.hu email címre, és rövidesen válaszolunk rá.

3)      Jelentkezés az írásbeli vizsgára

Iskolánkban minden osztálynál a jelentkezés alapfeltétele a központi írásbeli felvételi megírása. A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje 2022. december 2. (péntek).

A jelentkezési lap iskolánk portáján beszerezhető, illetve a www.oh.gov.hu honlapról letölthető. A kitöltött jelentkezési lapot le lehet adni az iskola portáján vagy fel lehet adni postán.

Jelentkezési lap 2021.pdf (434 kB)

A központi felvételit bármely olyan iskolában megírhatják a tanulók, amelyik központi felvételit írat. Kérjük azoknak a jelentkezőknek a szüleit, akik valamilyen részképességi zavarban szenvednek, hogy a problémájukat igazoló hivatalos iratokkal együtt még a jelentkezési határidő lejárta előtt keressék meg iskolatitkárunkat.

4)      Az írásbeli vizsga

A jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából.

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10.00-tól 11.45-ig.

A negyedik és nyolcadik osztályosoknak is a pótírásbeli időpontja: 2023. január 31. (kedd) 14.00-tól 15.45-ig.  A pótírásbelik időpontjában csak azokat tudjuk fogadni, akik nagyon alapos indokkal és ezt igazoló irattal rendelkeznek.

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. Kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsganapon legkésőbb 9.30-ig, illetve a pótírásbeli napján 13.30-ig érkezzenek meg. Az iskolai kijelzőkön tájékoztatást kapnak a vizsga helyszíneiről. A szülők a járványhelyzettől függően a bejáratig kísérhetik gyermekeiket, várakozási lehetőséget – amennyiben szükséges – a premontrei auditóriumban biztosítunk.

A vizsga első részében magyar nyelv és irodalomból töltenek ki feladatlapot a jelentkezők (időtartama 45 perc). Ezután 15 perces szünet következik.

A vizsga második részében matematikából töltenek ki feladatlapot a jelentkezők (időtartama 45 perc) . Az írásbeli vizsgán matematikából csak körző, vonalzó és szögmérő használható. (Étel, ital bevihető, amennyiben szükséges.)

Tájékozódás az írásbeli vizsga eredményeiről (a kijavított dolgozatok megtekintése)

Az írásbeli dolgozatokat 2023. február 7-én, kedden, 9 és 17 óra között lehet megtekinteni. Ekkor vehetők át az értékelő lapok is. Az írásbeli dolgozatokat a szülő saját költségére fénymásolatban megkaphatja. Amennyiben a családnak lehetősége van lefotózni a dolgozatot, kérjük – környezetvédelmi megfontolásokból – lehetőleg ezt a megoldást válasszák. Amennyiben a dolgozatok javításával kapcsolatosan észrevételük van, ezt a következő munkanapon 16 óráig tehetik meg írásban, az igazgatónak címezve.

Jelentkezés az iskolába

A jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

 • Központi jelentkezési lap – ezt nyolcadikosoknál az általános iskola tölti ki, a negyedik osztályosok egyéni jelentkezők, így ők maguk intézik. A jelentkezési lapot a KIFIR felületén tudják előállítani az adatlappal együtt.  A kitöltött lapokat ki kell nyomtatni, majd a „Jelentkezési lap”-ot el kell juttatni a választott iskolába,az Adatlapot pedig a Felvételi Központba kell továbbítani 2023. február 22-ig (Oktatási Hivatal, 9001 Győr, Pf. 694.). A felvételivel kapcsolatos további információkat a www.oktatas.hu honlapon találnak. A jelentkezési lapra rá kell írni a megjelölt intézmény azonosítóját, kódszámát. A Premontrei Iskolaközpont azonosítója: 038127
 • az írásbeli vizsga értékelőlapja
 • a negyedik osztályosoknál a 2022/23-as tanév első félévi értesítőjének másolata
 • plébánosi vagy lelkészi ajánlás
 • motivációs levél, melynek be kell mutatnia a tanuló családi környezetét, hitéleti gyakorlatát, egyházközségi hovatartozását, hitoktatásban való részvételét, közösségekben való részvételét (pl. cserkészet, szkóla stb.), valamint legfőbb érdeklődési körét és korábban elért eredményeit (művészetek, ének-zene, tudományok, sport, hobbi stb.)

 • az iskola saját jelentkezési lapja

 

A dokumentumok beérkezési határideje: 2023. február 22., szerda

 


A felvételi pontok számítása

Nyolcosztályos gimnáziumi képzés:

A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (20 pont)

Nyolcévfolyamos képzésre jelentkezőknél a 4. osztály félévi tantárgyi eredményeit összegezzük: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv. 

A központi írásbeli vizsga eredménye (130 pont)

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit a nyolcévfolyamos képzésre jelentkezők esetén 1,3-mal szorozzuk.

Szóbeli meghallgatás, motivációs beszélgetés (50 pont)

A szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés részei:

-          a jelentkező családja által benyújtott motivációs levél és az erre vonatkozó kérdések;

-          a hitéletet, intelligenciát, logikai és kifejezőkészséget, és kreativitást felmérő beszélgetések.

Összesen elérhető: 200 pont

Négyévfolyamos gimnáziumi osztály

A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (100 pont):

Négyévfolyamos képzésre jelentkezőknél az alábbi 7. év végi és 8. félévi tantárgyi eredményeket összegezzük: matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika.

A központi írásbeli vizsga eredménye (200 pont)

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit a következő módon értékeljük: a teljes pontszámot szorozzuk kettővel.

Szóbeli meghallgatás, motivációs beszélgetés (100 pont)

A mindenkit érintő hitéleti beszélgetés mellett minden tagozatkódon az első idegen nyelvből, angolból,vagy németből lesz szóbeli felvételi. Az emelt szintű biológia-kémia tagozatra jelentkezőknek biológiából és kémiából lesz szóbeli vizsga. Az emelt szintű matematika tagozatra külön szóbeli meghallgatást nem tartunk. A történelem tagozatra jelentkezők a szóbeli felvételi témaköreit a honlapon érhetik majd el.

 A hitéleti szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés részei:

-          a jelentkező családja által benyújtott motivációs levél és az erre vonatkozó kérdések;

-          a hitéletet, intelligenciát, logikai és kifejezőkészséget, és kreativitást felmérő beszélgetések.

A szóbeli meghallgatás pontszámai:

nyelvi szóbeli (50 pont) és hitéleti szóbeli (50 pont).

A biológia-kémia tagozat szóbeli pontszámai: biológia és kémia szóbeli (50 pont), hitéleti szóbeli (50 pont).

A biológia-kémia emelt szintű képzésre történő szóbeli felvételin a diákoknak 10 perc felkészülési idő után 10 perc felelési idő alatt kell 3 különböző nehézségű problémafeladatra válaszolniuk. A kérdések a hetedikes teljes tanév és a nyolcadikos első félév tananyagához kapcsolódnak, de nem a szaktárgyi tudásra leszünk elsősorban kíváncsiak, hanem a diákok problémamegoldó képességére, gondolkodásmódjára, kreativitására. Természetesen a feladatok megoldásához mindkét tantárgyból minimális szakmai tudás elengedhetetlen.

 A szóbeli felvételi témakörei idegen nyelvből

Összesen elérhető: 400 pont

Határidők 

 

Esemény

Dátum

Megjegyzés

Jelentkezés írásbeli vizsgára (mindegyik tanulmányi területen)

2022. december 2.

A jelentkezési lap elérhető: /

A központi írásbeli vizsga

(mindegyik tanulmányi területen)

2023. január 21. szombat 10 óra

– magyar és matematika központi írásbeli

– a felvételin a kijelölt segédeszközök használhatók

– a beosztásról külön értesítést nem küldünk

– személyi- vagy diákigazolványt hozzanak magukkal a diákok

Központi pótló írásbeli vizsga

(igazoltan hiányzók részére)

2023. január 31. csütörtök 14 óra

A kijavított feladatlapok megtekintése, és az értékelő lapok átvétele

2023. február 7.

8:00-16:30

– valamennyi tagozaton

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazással tekinthető meg az iskola titkárságán

A Premontrei Szent Norbert Iskolaközpontba való jelentkezéshez az iskolába benyújtandó dokumentumok leadási határideje

 

2023. február 22.

Minden tagozatra benyújtandó:

– a központi tanulói jelentkezési lap

– az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata (akik nem a mi iskolánkban írták),

– a plébánosi/lelkészi ajánlás

– 4. osztályosoknak a 4. osztály félévi értesítő másolata

– a szülők által írt motivációs/bemutatkozó levél

-az iskola jelentkezési lapja

Győri felvételi központba benyújtandó tanulói adatlap elküldése

2023. február 22.

Bármelyik tagozatra történő jelentkezés esetén elküldendő.

Szóbeli

felvételik

 

2023. február 27-től 2023. március 11-ig délutánonként

 

A beosztásról külön értesítést küld az iskola.

A felvételi vizsga eredménye

2023. március 16.

Az eredmény megtekinthető az interneten és az iskolában.

 

Iskolabejárás a rangsorolt felvételizőknek

2023. március 21.

16 és 17 órakor

Amennyiben a járványhelyzet megengedi

A felvételről szóló értesítés megküldése

2023. április 28.

Email-ben értesítjük a szülőket

 

 

A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen – kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójához. A kérelem elbírálásának határideje: 2023. június 1.

 

Adatkezelés

Tájékoztatás a középfokú felvételi eljárás során tárolt személyes adatok kezeléséről (ide kattintva érhető el)

Jubileum 900
2022.02.22.
„Premontreiek az oktatás szolgálatában” csapatverseny

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatósága és a Gödöllői Premontrei Apátság apátja meghirdeti a „Premontreiek az oktatás szolgálatában” című háromfordulós csapatversenyt a Premontrei 900-100-30 évforduló jegyében. Részletek a cikk címére kattintva olvashatók.

2021.10.29.
Gálakoncert a Művészetek Palotájában
2021.10.10.
Ünnepi hangverseny a MüpábanTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár